Actualitat/Govern municipal

Desconvocada la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 15 d’octubre de 2019

Autor: AjTora
dilluns 14 octubre 2019
Torà

Vist que en data 10 d’octubre de 2019 es va procedir per aquesta alcaldia a convocar un ple extraordinari pel dimarts dia 15 d’octubre a les 2019 a les 21 hores.

Vist que en posterioritat a la convocatòria del Ple s’ha fet pública la sentència del Tribunal Suprem contra les persones jutjades per a l’organització del referèndum del primer d’octubre de 2017, i aquest consistori vol fer palès el rebuig a la sentència d’una forma institucional, es proposa desconvocar el ple extraordinari del dimarts 15 d’octubre de 2019, sens perjudici de convocar-lo novament en els propers dies.

Atès el que disposen els articles 21.1. a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 80, 82 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Desconvocar la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 15 d’octubre de 2019 a les 21:00 hores. SEGON.- Que la Secretària notifiqui als regidors/es municipals aquesta resolució d’alcaldia.
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament”

Torà, 14 d’octubre de 2019.
L’Alcalde
Magí Coscollola i Andreu

Vols compartir-ho?