Actualitat/Govern municipal

Convocatòria per a la selecció, en règim de personal laboral temporal, d’un lloc de treball de tècnic/a d’auxiliar de Biblioteca Municipal i constitució d’una Borsa de Treball

Autor: AjTora
dimarts 6 març 2018
Torà

L'edicte inicial conté un error, el nou termini de presentació d’instàncies s'amplia fins el 13-04-2018

 

La Junta de Govern Local, en la sessió de 7 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria i les Bases per a la selecció en règim de personal laboral temporal i dedicació parcial, pel sistema de concurs, el lloc vacant en la plantilla de personal de la Biblioteca Municipal Sant Jordi, en tant no es convoqui la plaça de laboral fix. I la creació d’una Borsa de Treball, a fi d’establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal del personal al servei de la Biblioteca Municipal.

La jornada de treball serà de 20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, tot i que l’Ajuntament es reserva la facultat de fer els canvis en l’horari i centre de treball sempre que responguin a les necessitats del servei. Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines municipals, atès que es realitza l’activitat de “Bibliopiscina”.

Es fixa una retribució bruta mensual de 487,72 euros i està consignada en el pressupost de la Corporació. Les vacances es fixaran d’acord amb el servei.

Durada: fins el màxim permès per la legislació vigent, en tant no es cobreixi la plaça definitivament.

Lloc de treball: Biblioteca Municipal Sant Jordi. Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les Piscines Municipals, atès que es realitza l’activitat de “Bibliopiscina”.

El període de prova serà d’un mes.

L'edicte inicial conté un error, on diu auxiliar de biblioteca.
Ha de dir: tècnic/a d’auxiliar de biblioteca consulteu l' edicte de rectificació
DOGC Correcció de dades i ampliació termini


Adjunts: PDF edicte BOPL Bases i convocatòria auxiliar de biblioteca

Vols compartir-ho?