Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 15 - gener - 2021
20 h 00 a , Torà

cartell Convocatòria Ple ordinari

El divendres 15 de gener de 2021, a les 20h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (6 de novembre de 2020 i 30 de desembre de 2020).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: Línia del
dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’Aguda de Torà.
3.- Aprovació, si escau, la memòria valorada de Reforma edifici vestidors/serveis i de la pavimentació del recinte de les piscines municipals al municipi de Torà.
4.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
5.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) a la futura depuradora de Torà.
6.- Aprovació, si escau, la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) sobre els ajuts als establiments perjudicats pel tancament temporal a causa de la crisi sanitària de la Covid-19
7.- Aprovació, si escau, la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) sobre la moció la problemàtica que pateixen alguns veïns/es respecte els coloms que colonitzen certs espais, cases. Magatzems... alguns d’aquests espais abandonats i altres “semi abandonats” però que tenen propietaris.
8.- Aprovació, si escau, del compte general de l’exercici 2019.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
9.- Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
10. Donar compte de la Resolució d’alcaldia de les delegacions efectuades per l’Alcaldia als regidors/es.
11.- Dació de compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Torà dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019.
12.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
13.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 23/10/2020 i 13/11/2020.

14.- Informes d’alcaldia
15.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 12 de gener de 2021

Adjunts:  CONVOCATÒRIA-PLE-2021-01-15-w-sig.pdf

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers