Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 4 - setembre - 2020
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 4 de setembre de 2020, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (7 d’agost de 2020).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de la modificació del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació.
3.- Aprovació inicial, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Torà.
4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la “Base 34. Règim de les subvencions” de les bases d’execució del pressupost de l’any 2020
5.- Aprovació, si s’escau, la modificació del pressupost de despeses núm. 3/2020 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
6.- Aprovació, si s’escau, de tenir per notificada la sentència dictada en data 21 de febrer de 2020 del JCA núm. 1 de Lleida en el RCA 88/2019.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

8.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 23/07/2020 i 28/07/2020.
9.- Informes d’alcaldia

10.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 31 d’agost de 2020

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers