Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 7 - agost - 2020
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 7 d'agost de 2020, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (3 de juliol de 2020).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel grup municipal de Junts per Torà de “retransmetre els plens municipals on-line”

3.- Aprovació, si s’escau, del conveni per complementar la delegació de les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra.

4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de polítiques de joventut.
5.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 en relació a la subvenció de càrrecs electes
6.- Aprovació, si escau, de la moció per a la suficiència financera dels ens locals

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

8.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2019 per Resolució d’alcaldia.
9.- Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.
10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 26/06/2020.

11.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2020.
12.- Informes d’alcaldia

13.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 4 d'agost de 2020

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers