Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 7 - febrer - 2020
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 7 de febrer de 2020, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 17 de gener de 2020).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta
corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 13 de desembre de 2019.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020.
4.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2019 i informe de morositat.
7.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 4 de febrer de 2020

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers