Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 13 - desembre - 2019
21 h 00 a ,

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 13 de desembre de 2019, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8, 13 i 29 de novembre de 2019).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial (exp. 2018.08).
3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica valorada de pavimentació del camí d’Ardèvol.
4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
5.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia d’adhesió al pla estratègic comarcal.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.


L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 10 de desembre de 2019

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers