Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 8 - novembre - 2019
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 8 de novembre de 2019, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4, 15 i 21 d’octubre de 2019).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, sau (exp. 2015.05.d01).

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
3.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

4.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 12/09/2019.
5.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2019.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 5 de novembre de 2019

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers