Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 11 - maig - 2018
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 11 de maig de 2018, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (6 d’abril de 2018).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l’Ajuntament de Torà té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.

3.- Aprovació, si escau, l’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’acord marc de l’ACM (exp. 2015.02).
4.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2018”.

II. PART DE CONTROL
5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre de 2018.

7.- Aprovació, si s’escau, la moció presentada pel grup PdeCat, de rebuig pel contingut de la sentència dels membres de “la manada”.

8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers