Acte

Convocatòria Ple

divendres 8 - abril - 2016
21 h 30 a , ToràOrdre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (04/03/2016)

2. Aprovació, si s'escau, de la sol.licitud de subvenció de càrrecs electes 2016.

3. Aprovació, si s'escau, de la revocació de l'acord de delegació de les competències del servei d'abastament d'aigua i tractament d'aigües residuals que l'Ajuntament de Torà va conferir al Consell Comarcal de la Segarra mitjançant acord de ple de 28 de juliol de 2000.

4. Aprovació, si s'escau, de la sol.licitud al Consell Comarcal de la Segarra de la modificació del programa d'actuació comarcal (PAC) per tal d'excloure el municipi de Torà del servei d'abastament d'aigua en alta.

5. Aprovació, si s'escau, l'informe del Consorci per a la gestió d'aigües de Catalunya (CONGIAC) que estableix el cabal mínim anual a subministrar per part de la MAAS.

6. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la "Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industries del carrer ambulants.

7. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la "Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena".

8. Aprovació, si s'escau, l'assumpció de les despeses derivades de la defensa jurídica d'un regidor.

9. Aprovació de la resolució de l'expedient d'investigació per determinar la titularitat pública o privada sobre el camí situat a la partida dels horts de les merites.

10. Donar compte de la relació de decrets.

11. Informes d'alcaldia.

12. Torn obert de paraules.

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers