Edicte

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2015

Exposició pública Del divendres 12 febrer al dimecres 13 abril de 2016

cartell Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2015

ANUNCI
L’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2015, finançat mitjançant majors i nous ingressos recaptats i amb anul∙lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la Corporació.
L’expedient de referència s’ha publicat al BOP número 5, del dia 11 de gener de 2016 i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment, per la qual cosa, l’expedient ha quedat definitivament aprovat en data 29 de gener de 2016 i es fan públics els capítols modificats.

L'estat de les despeses ho podreu mirar al .pdf adjunt.

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Torà, 12 de febrer de 2016

L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Adjunts:  2016-04-13_edicteAPROVDEF.pdf

Insertada per: AjTora
Més informació: Email Tel: 973.473.028

Vols compartir-la?

Actes propers

fins diumenge 29 desembre 2019
Torà
Exposicions Nadal 2019 a cal Gegó
divendres 13 desembre 2019

Convocatòria Ple ordinari
diumenge 15 desembre 2019
Torà
Caminada solidària per la Marató