Edicte

Creació nova 'Agrupació de Defensa Forestal - ADF'

Exposició pública Del divendres 12 febrer al dijous 3 març de 2016

cartell Creació nova 'Agrupació de Defensa Forestal - ADF'

ANUNCI

L’Ajuntament de Torà en sessió plenària ordinària realitzada el 5 de febrer de 2016, va aprovar:
Primer. Que el municipi de Torà deixi de formar part de l’Agrupació de Defensa Forestal “La Segarra”.
Segon. Promoure la creació d’una nova Agrupació de Defensa Forestal junt amb el municipi de Biosca.
Tercer. Notificar, individualment aquest acord, si s’escau, a les parts interessades, titulars forestals del municipi de Torà que formen part actualment de l’ADF “La Segarra”, a l’Ajuntament de Biosca i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, als efectes oportuns.
Quart. Publicar aquest acord durant 20 dies mitjançant edicte en el BOP, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al∙legacions o reclamacions.

Torà, 12 de febrer de 2016
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Insertada per: AjTora
Més informació: Email Tel: 973.473.028

Vols compartir-la?

Actes propers