Edicte

Edicte num 1/2015 de suplement de crèdit i crèdit estraordinari

Exposició pública Del dimecres 13 al dijous 28 gener 2016AJUNTAMENT DE TORÀ

Anunci exposició pública

En data 30 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 1/2015, finançat amb majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, i amb anul∙lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació.
L’expedient de referència, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’unacord posterior.

Torà, 31 de desembre de 2015

L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Insertada per: AjTora
Més informació: Email Tel: 973.473.028

Vols compartir-la?

Actes propers