Edicte

Rehabilitació de la coberta de la Torre de Vallferosa

Exposició pública Del dimarts 1 desembre al dissabte 16 gener de 2016AJUNTAMENT DE TORÀ
Exposició pública projecte obres
EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015, va prendre el següent acord:
1r. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de Restauració de la Torre de Vallferosa 2015 (rehabilitació coberta de la Torre) elaborat pels arquitectes Sr. Josep Esteve Vila i la Sra. Lurdes Verdés Pijuan, per import de 59.386,28 € IVA inclòs.
2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
3r. Remetre l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, si escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l’objecte del projecte, als efectes d’informe preceptiu.
4t. Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar (Bisbat de Solsona, APACT, Associació d’Amics de la Torre de Vallferosa).
5è. Publicar aquest edicte en la web municipal.
El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.
Torà, 1 de desembre de 2015
Magí Coscollola Andreu

Insertada per: AjTora
Més informació: Email Tel: 973473028

Vols compartir-la?

Actes propers

fins diumenge 30 maig 2021
Torà
40a Caminada Popular de Torà 'Camí de l'aigua'