Edicte

Edicte d'aprovació inicial memòria valorada

Exposició pública Del dimecres 18 novembre al divendres 18 desembre de 2015La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de
2015, va prendre el següent acord:
1r. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Actuacions en matèria de Gestió forestal sostenible al
municipi de Torà. Any 2015” elaborada per l’Àrea tècnica i territorial del Consell Comarcal de la Segarra,
amb un pressupost per contracta de 36.127,58 €.
2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’anuncis en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de què qualsevol interessat pugui presentar
al·legacions.
3r. Publicar aquest acord en la web municipal.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a
definitiu.
Torà, 13 de novembre de 2015
L’alcalde, Magí Coscollola Andreu

Adjunts:  edicte-exposicio-publica-mrmoria-valorada-(1).pdf

Insertada per: AjTora
Més informació: Email Tel: 973473028

Vols compartir-la?

Actes propers