Actualitat/Govern municipal

Edicte de nou carrer 1 d’Octubre

Autor: AjTora
dimarts 9 octubre 2018
Torà

En homenatge a la jornada de l'1 d'octubre de 2017

 

Pel present es fa saber que el Ple de l’Ajuntament de Torà, en sessió extraordinària de data 28 de setembre de 2018, va adoptar el següents acords:

“Primer. Aprovar el canvi de nom del tram final del carrer de les Eres, que va des de la cruïlla amb el carrer del Doctor Maluquer fins a la cruïlla amb el carrer de l’Hospital i la Carretera de Calaf (C-1412A), per “carrer 1 d’Octubre”.

Segon. Facultar a l’alcalde per tal de disposar la retolació del carrer esmentat.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística de Catalunya, Correus, Cadastre, Registre de la Propietat i altres empreses i organismes que puguin resultar afectats, publicar-ho al BOP, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis i notificar-ho a tots els veïns i veïnes que hi tenen domicili.”

El que es publica als efectes de general coneixement.
Torà, 1 d’octubre de 2018
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Vols compartir-ho?