Actualitat/Govern municipal

Concurrència pública Auxiliar de biblioteca

Autor: AjTora
divendres 2 juny 2017
Torà

Termini presentació instàncies, 12 de juny de 2017

 

Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 50 de data 2 de juny de 2017, per la contractació de personal per raons de necessitat del servei d’estiu per ocupar UNA plaça d’AUXILIAR DE BIBLIOTECA PER LA BIBLIOTECA SANT JORDI DE TORÀ.

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són:
Titulació: Estar en possessió del Batxillerat, formació professional de segon grau, o equivalent.
Categoria Grup de titulació: C1,
Nivell de coneixement llengua catalana: Nivell C 1
Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per delictes contra la llibertat o indemnitat sexual.
Modalitat contractual: laboral temporal a mitja jornada
Horari: 16h a 20h de dilluns a divendres

Durada: fins 31 de juliol de 2017

Lloc de treball: Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines municipals, atès que es realitza l’activitat de “bibliopiscina” .

Fe d'errates: En l'apartat 2, pàgina3 del document adjunt, on hi diu 'la puntuació global per Formació' ha de dir 'la puntuació global per a l'experiència'.


Adjunts: PDF Convocatòria bibliopiscina

Vols compartir-ho?